Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Overeenkomst

 1. Door het invullen van het inschrijfformulier en het aankopen van de typecursus, verklaart de ouder / verzorger van de cursist(e) of de cursist(e) zelf een overeenkomst aan te gaan met Gewoon Typejuf.
 2. Na datum van aankoop, heeft de ouder / verzorger van de cursist(e) of de cursist(e) veertien dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 3. Wanneer de startdatum van de typecursus binnen deze veertien dagen valt, dan is kosteloos annuleren beperkt tot de periode vóór aanvang van de typecursus.
 4. Als de typecursus al gestart is, dan zullen reeds gemaakte kosten voor de cursist(e) in rekening worden gebracht. Het resterende deel van het betaalde lesgeld wordt gerestitueerd.
 5. De overeenkomst wordt door Gewoon Typejuf bevestigd en is bindend, tenzij de ouder / verzorger van de cursist(e) of de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen punten. 

Betaling en deelname

 1. Het lesgeld van € 184,50 wordt bij inschrijving van de cursist(e) meteen voldaan.
 2. De cursist(e) dient afwezigheid te melden. Dit kan mondeling, telefonisch of per mail. Contactgegevens staan te allen tijde vermeld op de website en worden ook bij inschrijving verstrekt. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 3. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichting.
 4. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan de cursist(e), na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden hierbij in rekening gebracht.
 5. Gewoon Typejuf behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren of te verschuiven naar een ander moment in het schooljaar. Bij annulering zal het volledige lesgeld worden gerestitueerd. 

Begeleiding en afronding

 1. De ouder / verzorger van de cursist(e) of de cursist(e) stelt Gewoon Typejuf voor of tijdens de eerste les op de hoogte van bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e) die van belang zijn voor het goed kunnen volgen van de typelessen (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD etc.). Wanneer dit niet gedaan wordt, kan Gewoon Typejuf geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
 2. De ouder / verzorger van de cursist(e) ziet erop toe dat de cursist(e) dagelijks 15 minuten thuis oefent. Dit is essentieel voor de voortgang van de typecursus. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, dan zal er door Gewoon Typejuf contact met de ouder / verzorger van de cursist(e) worden opgenomen.
 3. Na de achtste les zal Gewoon Typejuf adviseren over de haalbaarheid van het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen, krijgt de cursist(e) aan het einde van de cursus een deelname certificaat van Gewoon Typejuf. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis goed is geoefend.
 4. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum exameneisen voldoet en wel voldoende thuis heeft geoefend, krijgt de cursist(e) twee extra weken de tijd om te oefenen en aansluitend een herexamen te doen. Meerkosten voor het herexamen worden in rekening gebracht.
 5. Indien het examen door ziekte niet gemaakt kan worden, zal in overleg tussen Gewoon Typejuf en de ouder / verzorger van de cursist(e) of de cursist naar een andere examenmogelijkheid worden gezocht. 

Cursusverloop

 1. Gewoon Typejuf heeft de plicht om te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten van de cursist(e), de planning van de lestijden kan worden verschoven, evenals de startdatum met maximaal drie weken.
 2. Wanneer een les of een deel van de typecursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan kunnen
  1. één of meerdere lessen online worden gegeven of
  2. de les / een deel van de typecursus worden opgeschoven waarmee ook de einddatum zal verschuiven.

Per situatie zal Gewoon Typejuf bekijken wat de meest ideale oplossing is om zoveel mogelijk de reguliere voortgang van de typecursus te borgen.

 1. Onder overmacht vallen ook de omstandigheden van ziekte, een pandemie en wanneer er van overheidswege quarantainemaatregelen worden opgelegd. 

Apparatuur

 1. De cursist(e) maakt gedurende de les op locatie gebruik van de computerapparatuur en bijbehorende materialen van Gewoon Typejuf. Schade aan door Gewoon Typejuf verstrekte apparatuur of materialen, door opzet of onjuist gebruik, komt voor rekening van de cursist(e).
 2. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer of laptop met internetverbinding.

Klachten

 1. Als de ouder / verzorger van de cursist(e) of de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij Gewoon Typejuf. Dit kan per e-mail (contact@gewoontypejuf.nl) gedaan worden.
 2. Klachten moeten uiterlijk binnen zeven dagen gemeld worden nadat de situatie waar de klacht betrekking op heeft, zich heeft voorgedaan.
 3. Wanneer de klacht betrekking heeft op de typecursus als geheel, dan dient de klacht uiterlijk binnen zeven dagen na afloop van de typecursus gemeld te worden.
 4. Een klacht zal binnen vier weken worden behandeld. Wanneer de klacht niet door Gewoon Typejuf kan worden opgelost, zal een derde ingeschakeld worden.

Wijziging

 1. Gewoon Typejuf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Januari 2023

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gewoon Typejuf, ondergebracht bij Pairwork. Gevestigd aan de Slinger 39, 3995 DE te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83563288.